Velkommen, gjester
Brukernavn: Passord: Husk meg
Vei, brøyting og vedlikehold
  • Side:
  • 1
  • 2

EMNE: Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting

Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting 13/04/2016 18:19 #122

Grunneierne har valgt å samarbeide med noen andre I veispørsmål. I referatet fra siste årsmøte står det: "Grunneierne uttalte at Kvisle Skog Vel ikke har noe med vei å gjøre". Styret forholder seg inntil videre til det. - Og når det gjelder hvem som kan bruke hvilke veier så vil det være slik at utrykningskjøretøy (e.g ambulanser) alltid vil benytte de veier som finnes.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting 13/04/2016 09:00 #121

På min forespørsel har grunneierne behandlet følgende spørsmål:
"Kan hytteeiere som ikke deltok i finansieringen av det nye veinettet (etablert etter 2007) benytte det dersom de bærer sin del av kostnaden til vedlikehold og brøyting?"
Grunneierne svarer at det kan de ikke. De anser at bare hytteiere som betalte sin andel av anleggskostnaden har bruksrett til dette veinettet.
Jeg synes det er et rimelig standpunkt, men likevel en nyttig oppklaring. Det blir da enda klarere at veiavgiften må differensieres: En kan ikke pålegge hytteeiere å betale kostnader for veinett de ikke har bruksrett til.
Jeg har forstått det slik at man kan få Jordskifteretten til å vedta differensiert veiavgift, men hadde foretrukket om hytte- og grunneiere kunne bli enige. Dessverre har velforeningen for tiden et styre som ikke ønsker å behandle saken, noe jeg er den første til å beklage.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting 19/03/2015 15:51 #49

Ja, vi syntes det var mye fra kr 2270 minus 650? til Verjedalsveien =1620 til nå kr 8000 minus 650= 7350 det er 4,53 ganger så mye på 2 år. Det gir med 122 hytter kr 896700 pr år. Det er ikke formidlet en plan på oppgraderinger, heller ikke vei regnskap er tildelt medlemmer de siste år.
Den måten disse økningene har kommet på har satt igang mistanke om at penger går til veier i forbindelse med fortetting. Allerede 16.6.10. under "Fremdrift i veiarbeidet" skrev H. Bergan: "Som tidligere nevnt er grunneierne avhengig av å selge flere tomter for å finansiere videre veiutbygging". Hvor mange tomter er solgt etter dette? Og hvor mye er gjort på disse veiene etter dette? Vei regnskapet av 25.8.11. viser 119 stk og i Vellets budsjett for 2014/2015 er det 122 medlemmer.
Det henvises til kostnader på hovedveinettet, hvilke veier omfatter dette, er det veinettet alle benytter eller omfatter det også stikkveier/sideveier og vei inn til enkelt hytter.
Terje Thovaldsen skriver 21.1.15. at RV40 opp til Fremstetjønn veier tyngst. Fra RV 40 til krysset ved brua over Verja kjører vi på Verjedalsveien og der er det kr 650 i året. Fra dette krysset og opp til Fremstetjønn der Hovdeåsveien tar av er det 4,5 km av et totalt veinett litt over 15 km. Totalt opp til øvre parkering på Hovedåsveien er det 5,2 km som vi på Bratterud benytter, ca 1/3.
Han skriver også at veiavgiften bestemmes av grunneierne alene, Dette gjør de med juridisk basis i festekontraktene.
Nå er det forskjellige festekontrakter, Borgen nevner noen i "Hovedveier i Kvisle Skog av 7.12.14. der feks, fra 2001 heter det: "Fester forplikter seg til å betale sin andel til vedlikehold av vei og brøyting for hyttefeltet". Hva legges i sin andel? Kan det tolkes som den del av veien du benytter, bør avklares med hytteeierforbundet. Thorvaldsen påpeker at det står ingenting om differensiering, men det står vel heller ikke at alle kostnader skal deles likt uansett kjørelengde.
Det har også kommet frem at indeks regulering finnes på kontrakter, det er også noen kontrakter som er helt uten disse klausuler om vei.
Vi på Bratterud benytter ca 1/3 av veinettet og vil selvsagt være med på kostnader for dette. Kan det lovlig forlanges at vi skal være med på å betale for hele veinettet i forbindelse med fortetting på en eiendom der vi ikke har hytte?
Har også inntrykk av de på Kvisle Skog Sameie som ikke berøres av nye veier syntes økningen er alt for stor. Skal alle være med på å finansiere et prosjekt grunneiere har satt igang for å selge flere tomter til seine inntekter?
Vi anbefaler at Styret kaller inn til et eget møte ang. dette før neste regning på kr 4.000 kommer.
Det er på tide at planer for oppdatering av veier legges frem.
Hilsen fra 6 stk på Bratterud.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting 29/01/2015 12:14 #36

Viser til Kim Borgens innlegg på hjemmesiden her angående festekontrakter i Kvisle Skog.
Har sjekket min festekontrakt av 01.01.1972 - 50 års løpetid - for feste nr 57 - hytte nr 78 i Kvisle Skog.

Punkt 5 Adkomst:
"For bruk av kjøreveg som eieren disponerer, forutsettes en ordning med bompenger, årsavgift e.l."

Punkt 13 Særbestemmelser:
Som i kollisjonstilfelle går foran bestemmelsene ovenfor (12 punkter)

"En velforening for Kvisle Skog er/vil bli stiftet. Foreningens ansvarsområde skal være fellesanlegg av enhver art som renovasjonsanlegg, veier, snøbrøyting, pleie av fiskevann etc.
Festeren har rett og plikt til å være medlem av velforeningen."

Som kjent står det beskrevet i statuttene for KSV (sist revidert 30. august 2014), under § 1, en annen ordlyd:
"Foreningens formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser overfor grunneier, veiselskapet og de offentlige myndigheter, samt å fremme gode forhold mellom medlemmene."

Det må innføres en fordelingsnøkkel på veiavgiften som pålegges oss hytteeiere, som tar hensyn til hytteeiernes veibruk, og som bestemmes på lovlig vis av årsmøte. Kostnader forbundet med utbygging (nyanlegg) kan ikke påføres festerne.
Vi hverken bruker eller er tilknyttet det nye veinettet, og det å «spleise» på brøyting og vedlikehold her, kan vi ikke pålegges.

Med vennlig hilsen
Arne Skjebstad

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting 28/01/2015 10:11 #34

Jeg har ikke fått sjekket festekontrakten min ennå (den er på hytta), men du har jo heldigvis tidligere publisert utdrag fra ulike festekontrakter (takk for det). I en festekontrakt fra 1973 (omtrent samme periode som vår) heter det:
«For bruk av kjørevei som eieren disponerer, forutsettes en ordning med bompenger, årsavgift eller lignende.»
Jeg har også sett på formuleringene du refererer fra festekontrakter årene 1983 og 2001, og kan ikke se at grunneierne med bakgrunn i disse kan pålegge hytteeiere kostnader for veier de ikke disponerer.
Hvor skulle det i så fall ende? Tenk deg om grunneierne bygget en vei forbi hytta di og påla deg å betale driftskostnadene fordi den ikke var fysisk avstengt – og derfor teoretisk tilgjengelig for deg? Vi er ikke uten rettigheter eller beskyttelse i slike tilfeller, og festekontrakter er ikke en blankofullmakter til grunneierne.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Siste endring: av Kim Borgen.

Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting 21/01/2015 18:29 #29

Vegavgiftens størrelse bestemmes av grunneierne alene. Dette gjør de med juridisk basis i festekontraktene og loven om private veier, dersom festekontraktene ikke sier noe om plikt til å betale vegavgift. Kvisle Skog Vel har riktig nok et samarbeide med grunneierne i det såkalte veistyret, med to representanter fra KSV, men grunneierne har det avgjørende ord når det gjelder å fastslå vegavgiftens størrelse. Derfor var vegavgiften ikke på agendaen i innkallingen til årsmøtet 2014 og derfor ble det aldri stemt over det og selvsagt ikke vedtatt av hytteeierne. I referatet fra møtet står det uttrykkelig at "grunneierne avgjør" når det gjelder dette punktet.
Det står ingenting i festeavtalen om differensiert avgift etter kjørt lengde. Dette blir i alle fall bare småbeløp. Det er veien fra RV 40 og opp til Fremstetjønn som veier tyngst. Og igjen: grunneierne avgjør dette med basis i festekontraktene våre. Der står det ingenting om differensiering.
MVH
Terje Thorvaldsen
Leder, Kvisle Skog Vel

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Siste endring: av Terje Thorvaldsen. Grunn: Viktig tiløyelse

Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting 20/01/2015 13:00 #28

Jeg har mottatt svar fra KvisleSkog ANS ved Halvor Mykstu. Nedenfor følger svaret og mitt tilsvar:

Den 14.01.2015 17:55, skrev Halvor Mykstu:
Hei
Dette året er som kjendt prøveår med ny brøyter (Ruben Kverndalen) og en sams pris for Hovedveier inkludert stikkveier. Tidligere dekket avgiften alt som var definert som hovedvei og alle som hadde stikkveier avtalte brøyting og evnt vedlikehold direkte med Bergan .Dersom dette skaper stor missnøye må det tas opp med“vellets”veikomite.
Dette vil da komme opp ved evaluering av sesongen 2014-2015. Det var flertall for og forsøke denne ordning denne sesongen.
Mvh. Kvisle Skog v/ Halvor Mykstu

Mitt svar:
Hei, og takk for svar.
Med risiko for å fremstå som vrien håper jeg likevel på forståelse for at jeg, som ikke takket ja til det nye veinettet, verken skal benytte det eller betale for det.
Du har rett i at det foreligger et årsmøtevedtak som godkjente summen dere har fakturert. Det vedtaket anser jeg og andre for ugyldig:
  • For det første strander vedtaket på at velets statutter ikke ble fulgt, slik Arne Vidar Spiten har redegjort for på vårt forum.
  • Vel så viktig er det prinsipielle: Kan vi som verken beskostet eller benytter det nye veinettet likevel holdes ansvarlige for vedlikeholdet? Årsmøtet ser ut til å ha tatt det som en selvfølge. For meg virker det langt fra åpenbart, verken moralsk eller juridisk.
Jeg er helt enig med deg i at velet må rydde opp i dette. Styret bør fremlegge en fordelingsnøkkel som er hensyntar hytteeierenes veibruk, og som bestemmes på lovlig vis av årsmøtet. Mitt syn er at jeg, som før, skal bidra til å vedlikeholde det veinettet som var etablert i 2007. Ut over det kan jeg ikke pålegges kostnader for veidrift.

Med hilsen Kim Borgen
Hytte nr 96

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Siste endring: av Kim Borgen.

Jeg avviser kravet om brøyteavgift. 13/01/2015 10:39 #24

Jeg har i dag sendt følgende til Kvisle Skog ANS:
Faktura for brøyteavgift 2014/2015.
Vi har mottatt faktura 31719 tilstillet Ellen Midtsæter, men bestrider kravet.
Vår oppfatning er at kostnad for brøyting og vedlikehold av veier opparbeidet etter 2007 ikke skal belastes hytteeiere som verken er tilknyttet eller benytter disse veiene.
Vi er blant hytteeierne som takket nei til opparbeiding av ny vei iht reguleringsplanen av 2007. Vi har derfor ingen rett til å benytte dette veinettet, og har heller ingen forpliktelser knyttet til det.
Vi understreker at vi som før vil bære vår del av kostnadene for stamveiene etablert før 2007, og at denne reaksjonen ikke er uttrykk for misnøye med vedlikehold eller med grunneiernes håndtering. Årsaken til situasjonen er en manglende diskusjon i velet om fordeling av vedlikeholdskostnadene, eksemplifisert gjennom det vi mener er et ugyldig årsmøtevedtak 30. august 2014. Vårt håp er at styret nå tar tak i saken, slik at vi kan meddele grunneierne en omforenet fordelingsnøkkel for vedlikehold og brøyting av veinettet i Kvisle Skog.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting 13/01/2015 09:47 #23

Angående økte veiavgifter
Vi er seks hytteeiere som ligger på Bratterud-felt, det er utenfor sameie Kvisle Skog, men vi er medlem i Velet da vi benytter samme vei og område. Vi kjører til midt på Fremstetjern hvor vi så forsetter på Hovdeåsveien. Denne veien har vi kostet 100 % selv sammen med seks andre hytteeiere som tilhører sameie. Frem til 2007 betalte vi også vedlikehold som ny grusing, selv om vi betalte veiavgiften da veien ble regnet som privat. Kostnadene ble fordelt iht kjørelengde. I 2007 skulle den inngå som en del av hytte-fortettingen og grunneierne tok veien over for kr.0, siden har veien som var i god stand bare blitt dårligere.

Vi har følgende spørsmål til styret
På årsmøte 2013 skulle avgiften økes til kr. 4.000 og på årsmøte 2014;
«Forslag; Sommeravgift og vinteravgift. 4000kr, dvs 8000 pr år.(grunneierne avgjør). Da blir alt måkt, parkering, veier og møteplasser» hentet fra årsmøtereferat 2014.
Det er her ikke grunneiere som krever dette, da må forslaget ha kommet fra Velet?
Det er vel ikke flere parter her?

Ser vi så på statuettene;
«Innkallelse til årsmøtet foretas av styret med minst 3 ukers skriftlig varsel. Med innkallelsen skal følge avskrift av regnskap og forslag, som iflg. lovene krever 2/3 flertall. Lovforslag, økning av kontingenten og saker som forplikter medlemmene økonomisk utover medlemskontingenten, krever 25 % fremmøte.
§ 8. Behandling av saker som krever 2/3 flertall.
Forslag om forandrinq av foreningens lover eller forslag til tiltak som vil forplikte medlemmene økonomisk utover medlemskontingenten, må være styret i hende minst 6 uker før årsmøtet. Forslaget, med styrets innstilling, skal tilstiles medlemmene sammen med innkallelsen til årsmøtet. Hvis slike forslag fremsettes av styret skal de likeledes tilstiles medlemmene sammen med innkallelse til årsmøtet, med angivelse av med hvilket stemmetall forslaget er bifalt av i styret»


Økning i denne grad må vel sies å forplikte, dette har ikke vært på agenda ved innkallelse til årsmøte i 2013 eller 2014, er det da gyldig?
Hvorfor var det ikke med, ble det på årsmøte en spontan giverglede?
Fortetting med hytter og nye veier er et prosjekt som grunneiere har satset på, for seinere inntekter. Hytteeiere som ikke er berørt av dette skal vel ikke ha noen økonomiske forpliktelser som angår dette. Vi har ikke sett noen plan over hvor denne økte avgiften skal benyttes, men er det kun på hovedveinett før 2007, eller?
Det er vel ikke vedlikehold på nye veier før det har gått flere år?

Vi mener også at avgiften bør fordeles iht kjørelengde. I tillegg er det også noen som har vei helt frem til hytta, dette må betraktes som privat vei og kostnader som vedlikehold og brøyting bør derfor betales av hytteeier. Vi er helt enige med Kim Borgen, at han ikke skal være med og «spleise» på vedlikehold og brøyting på en vei han ikke er med på og dermed ikke benytter.
Vi som ligger utenfor Kvisle Skog sameie ønsker ikke å betale for veier som ligger på en annen eiendom enn der vi har hytte. Vi er med på å betale for den del av veinettet vi benytter, det syntes vi er rimelig, men helt urimelig at vi skal være med på hele veinettet i Kvisle Skog sameie.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

Siste endring: av Arne Vidar Spiten.

Fordeling av utgifter til vedlikehold og brøyting 08/01/2015 18:57 #18

Jeg støtter Kim Borgens vurderinger angående temaet.
Det er ikke rimelig at de som takket nei til nye veier må betale for brøyting og vedlikehold,
da de ikke har vært ønsket og heller ikke benyttes.
Det er også stor forskjell på å ha vei helt fram til hytta, inklusiv private brøytede parkeringsplasser,
og de som parkerer på en felles parkeringsplass i hyttefeltet.
Mange festere ligger også utenfor den nye reguleringsplanen, som inkluderer
opparbeidelse av nye veier.
Det er derfor ikke rettferdig at vi som ikke benytter de nye veiene,
må betale for dette allerede nå og ved seinere 1/2 årlig fakturering.
Det må innføres en fordelingsnøkkel på brøyting/vedlikehold.

Please Logg inn eller Registrer konto to join the conversation.

  • Side:
  • 1
  • 2
Tid til å lage siden: 0.111 sekunder
Forumløsning av: Kunena